Provozní podmínky webhostingu PIXHOST

Smluvní podmínky poskytování služeb společností PIXHOST s.r.o.,
dále označena jako "poskytovatel", platné od 01.11.2019

 1. Poskytovatel bude poskytovat zákazníkovi služby v oblasti webhostingu, zejména zajistí pro zákazníka zřízení a provoz webhostingu na počítačové síti Internet a registraci a provoz domény. Provozem webhostingu se rozumí zajištění přenosu dat po síti Internet pod protokolem HTTP/HTTPS a zřízení a provoz sjednaného počtu e-mailových schránek.
 2. Zákazník za služby poskytované poskytovatelem zaplatí sjednanou cenu a dále poskytne poskytovateli potřebnou součinnost.
 3. Poskytovatel zajistí pro zákazníka registraci doménového jména u subjektů oprávněných doménové jméno poskytnout. Majitelem doménového jména resp. práv k němu se stává zákazník. Pro účely registrace doménového jména je zákazník povinen předložit poskytovateli úplné a pravdivé informace a za tyto informace uvedené v žádosti o registraci domény zákazník odpovídá. Veškeré případné náklady spojené s registrací doménového jména včetně registračních poplatků hradí zákazník. Poskytovatel je pouze zprostředkovatel registrací, prodloužení a změn domén dle autorizovaných požadavků vlastníka domény a za domény zodpovídá vždy samotný vlastník domény.
 4. Poskytovatel neodpovídá za porušení práv k ochranným známkám, práv k obchodnímu jménu a jiných práv chráněných obecně závaznými právními předpisy, kterého se dopustí zákazník užíváním názvu domény nebo užíváním názvu adresáře, které jsou již chráněny jako obchodní jméno, jako ochranná známka nebo jiným způsobem chráněny.
 5. Poskytovatel zajistí nepřetržitý provoz domény zákazníka, tj. zajistí přístup účastníků sítě Internet k www stránkám zákazníka, přístup zákazníka k jeho e-mailovým schránkám a možnost aktualizovat obsah www stránek prostřednictvím FTP.
 6. Poskytovatel neodpovídá za závady a škody vzniklé v důsledku nesprávné obsluhy správce systému zákazníka nebo v důsledku nedodržení bezpečnostních standardů obvyklých při provozu Internetu. Poskytovatel neodpovídá za přerušení poskytování služeb dle čl. I. této smlouvy v případě vyšší moci, v případě poruchy na zařízení dodavatelů energií a služeb (el. energie, telekomunikační spojení atd.) a v případě neoprávněného zásahu třetích osob do provozu virtuálního serveru.
 7. Poskytovatel je oprávněn krátkodobě přerušit provoz serveru, zejména z důvodu nutných úprav a údržby těch částí systému, které přímo ovlivňují poskytování služeb dle čl. I. této smlouvy. Je-li to možné, informuje poskytovatel zákazníka o provádění uvedených činností či jiných činností vedoucích k přerušení provozu serveru s dostatečným předstihem. Je-li provoz serveru přerušen na déle než 1 den v důsledku závady zaviněné poskytovatelem, posune se datum expirace webhostingu o stejný počet dní, po které nebyl server v provozu.
 8. Cena za zajištění provozu webhostingu se platí ročně dopředu. Zákazník uhradí cenu převodem na účet poskytovatele, oproti vystavené zálohové faktuře nebo na e-mail zaslané výzvě k platbě, znějícím na plnou částku ceny, přičemž bude první zálohová faktura vystavena nebo výzva k platbě zaslána do 7 dnů od uzavření smlouvy (od objednávky učiněné zákazníkem). Řádné účetní doklady budou vystaveny vždy po zaplacení zálohové faktury či výzvy k platbě. V případě ukončení webhostingu před vypršením zaplaceného období tento webhosting propadá bez nároku navrácení rozdílu ceny za nevyužité období.
 9. Pro případ prodlení zákazníka s úhradou částek dle předchozího bodu je zákazník povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky denně. Dnem splnění peněžního závazku je den odepsání částky z účtu plátce ve prospěch poskytovatele při placení prostřednictvím banky nebo den, kdy byla částka odpovídající ceně poskytovateli předána v případě plnění v hotovosti. Je-li zákazník v prodlení s platbou ceny nebo její části déle než 20 dní, je poskytovatel oprávněn ukončit provoz serveru a poskytování souvisejících služeb.
 10. Poskytovatel bude zachovávat mlčenlivost o všech důvěrných informacích a skutečnostech, o nichž se dozví v souvislosti s poskytováním služeb zákazníkovi, a jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo zákazníkovi způsobit škodu - zejména se poskytovatel zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech informacích týkajících se klientů zákazníka. Poskytovatel není oprávněn zasahovat do obsahu dat vytvořených a uchovávaných zákazníkem a nahlížet do elektronické pošty zákazníka. Ustanovení předchozích vět se nevztahuje na případy, kdy má poskytovatel opačnou povinnost stanovenou zákonem resp. kdy si informace vyžádají státní orgány oprávněné k tomu zákonem. V případech nutných zásahů do dat zákazníka je poskytovatel povinen provedení zásahu neprodleně oznámit zákazníkovi.
 11. Zákazník se zavazuje, že nebude na svém prostoru používat nefunkční skripty či jinak bránit funkcím serveru (scripty, které záměrně zatěžují server). Zákazník nebude provozovat skripty, které by mohly jakkoli poškodit poskytovatele či třetí osobu. Poskytovatel je oprávněn v případě zjištění zamezit provozu poškozujícího skriptu.
 12. Zákazník se zavazuje, že nebude svůj prostor využívat k učelovému sdílení dat ve formě distribuce nelegálního obsahu jiným subjektům a to i jen formou linkování na data umístěna na jiných serverech(SW, fotografie, filmy, torrent, mp3, warez atd.) nebo nebude provozovat web, který je zaměřen na fotoalbum nebo filmbanku, které nejsou osobního charakteru (osobně focené fotografie). Poskytovatel je oprávněn v případě zjištění zamezit provozu.
 13. Zákazník se zavazuje, že nebude svůj prostor využívat pro takové aplikace, které jsou svým určením zaměřeny na účelové linkování nebo sdílení svého vlastního obsahu na jiných serverech nebo opačně, jako i například reklamní systémy, anonymizéry, proxy servery, online web hry, chaty, statistiky, fotobanky, wallpapery, filmy, software, torrent servery atd. Poskytovatel je oprávněn v případě zjištění zamezit provozu.
 14. Zákazník odpovídá za informace a materiály, které uchovává, prezentuje nebo přenáší prostřednictvím serveru. Zákazník nezneužije služby poskytovatele k uchovávání, prezentaci nebo přenosům informací, které by ohrožovaly bezpečnost státu, jiný veřejný zájem nebo by byly jinak v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Zákazník se zavazuje, že prostřednictvím serveru nebude prezentovat či šířit informace obsahující sexuální tematiku, násilí v jakékoli podobě a jiné informace v rozporu s dobrými mravy. Rovněž odkazy (link) na takové informace a materiály jsou zakázány.
 15. Zákazník není oprávněn prostřednictvím svého SMTP účtu provozovaného v rámci provozu serveru rozesílat třetím stranám nevyžádané informace, nevyžádanou hromadnou poštu ("spam") nebo provádět jinou činnost, kterou by třetí strany jinak obtěžoval a narušoval jejich práva, nebo nabízet poštovní schránky formou tzv. freemailu. Poskytovatel je oprávněn v případě zjištění zamezit provozu.
 16. Poskytovatel je oprávněn přerušit provoz serveru nebo zastavit přístup k SMTP účtu, poruší-li zákazník některé z ustanovení bodu 11 - 15, a nezdrží-li se závadné činnosti do 3 dnů po obdržení písemné či ústní výzvy poskytovatele na odstranění závadného stavu. Zákazník odpovídá za škodu vzniklou poskytovateli i třetím osobám v důsledku porušení uvedených ustanovení.
 17. Zákazník za vytvoření internetové prezentace vytvořené poskytovatelem zaplatí sjednanou cenu, po zaplacení se stává zákazník majitelem internetové prezentace nikoliv však samotných zdrojových kódů.
 18. Poskytovatel bude provádět částečnou aktualizaci internetových stránek v případě, že je tato služba objednána a řádně placena zákazníkem. V opačném případě není poskytovatel povinen internetové stránky zákazníka aktualizovat a o aktualizaci stránek se stará pouze zákazník.
 19. Poskytovatel si vyhrazuje právo informovat současné zákazníky e-mailovou korespondencí o novinkách související se službami webhostingu a jim přidružených služeb.

Přejít k objednávce